Přihlášení

Doručovací adresa:

V případě, že dodací adresa je odlišná od fakturační, klikněte na »Přidat / Upravit adresu« tlačítko níže

Přidat / Upravit adresu
Jméno Kód zboží Cena vč. DPH: Množství / Upravit DPH Sleva Celkem
 
Celková cena
 
Zvolte si způsob dopravy
Upravit způsob dopravy
 
Celkem:
0 Kč
0 Kč
Poznámky a zvláštní požadavky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti BEDA s.r.o.
se sídlem Přibická 844, 691 25 Vranovice
identifikační číslo: 03278336
zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 84284
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.beda-boty.cz

I.Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.beda-boty.cz, jehož provozovatelem je společnost BEDA s.r.o., IČ: 03278336, který je zároveň prodávajícím (dále jen „prodávající“). Provozovna prodávajícího se nachází na adrese BEDA s.r.o., Přibická 844, 691 25 Vranovice (dále jen „provozovna“).
 2. Obchodní podmínky blíže upravují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále také jako „kupující“) při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu www.beda-boty.cz.
 3. Kupující-spotřebitel (dále jen “spotřebitel”) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Na práva a povinnosti spotřebitele neupravené těmito obchodními podmínkami se užijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dale také “ObčZ”) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 4. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatelem (dále jen “podnikatel”). Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatel prohlašuje, že bude po celou dobu trvání smluvního vztahu udržovat v platnosti registraci k dani z přidané hodnoty, pokud je plátcem DPH. Práva a povinnosti kupujícího-podnikatele se řídí ustanoveními ObčZ, a těmito obchodními podmínkami, nevyplývá-li z nich, že se v určitém rozsahu užijí pouze na vztah mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Vystavení zboží v katalogu internetového obchodu není nabídkou, nýbrž pouze výzvou k podání nabídky, ustanovení § 1732 odst. 2 ObčZ se nepoužije. Nabídku podává kupující zasláním objednávky. Doručení objednávky prodávající potvrdí automatickým emailem, který není přijetím nabídky. Následně musí prodávající objednávku kupujícího výslovně potvrdit nebo odmítnout, teprve výslovným potvrzením objednávky je uzavřena kupní smlouva.
 2. Kupující má možnost před odesláním objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat, kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce, především množství a druh zboží a kontaktní údaje. Objednávku je možné zrušit bezprostředně po zadání objednávky a to buď telefonicky, nebo e-mailem. V případě, že bylo zboží již zaplaceno, bude poukázaná částka vrácena zpět na účet zákazníka. Pokud je zboží fyzicky odesláno, není již možné zásilku stornovat. Prodávající neodpovídá za dostupnost všech vystavovaných produktů, veškeré zboží je vystavováno s výhradou vyčerpání zásob. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně objednané zboží neodebírá, bez uvedení důvodu jej opětovně vrací nebo nesplňuje jiné podmínky nezbytné pro realizaci obchodu.
 3. Předmětem kupní smlouvy jsou položky uvedené v objednávce kupujícího. Prodávající neručí za technické specifikace a popisy zboží, které jsou většinou přebírány od dodavatelů, nebo přímo výrobců a mohou obsahovat drobné technické odchylky
 4. Ceny za zboží jsou v internetovém katalogu prodávajícího uváděny včetně DPH. K ceně za zboží je připočítáváno dopravné a balné dle kupujícím zvoleného typu dopravy.
 5. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi plně souhlasí. S obchodními podmínkami a reklamačním řádem má kupující možnost se na internetových stránkách prodávajícího seznámit před uskutečněním objednávky..
 6. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 7. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávce.
 8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy, náklady ze strany prodávajícího vůči kupujícímu v souvislosti s jejich užitím nevznikají žádné, náklady na straně kupujícího vzniklé mu při jejich použití v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení a telekomunikační poplatky) si hradí kupující sám.

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

 1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou ve výslovném potvrzení objednávky zboží. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude kupující o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informován telefonicky nebo emailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
 2. Přepravné je stanoveno v závislosti na povaze zboží a na kupujícím vybraném druhu dopravce dle ceníku na stránce „Způsob doručení“.
 3. Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován na stránce "Zvolená forma platby".

IV. Reklamace - práva z vadného plnění

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu www.beda-boty.cz a právním řádem platným v ČR.
 2. "Reklamační řád" internetového obchodu www.beda-boty.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího-spotřebitele

 1. Spotřebitel má právo podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží (v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat písemně nebo elektronickou formou prodávajícího na adresu BEDA s.r.o., Přibická 844, 691 25 Vranovice, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. formou jednostranného právního jednání. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty. Pokud se spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy, vrátí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování zpět prodávajícímu na adresu Provozovny. Pro odstoupení od smlouvy je možné využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který naleznete na stránkách www.beda-boty.cz, není to však povinností spotřebitele. Odstoupení od smlouvy by mělo obsahovat číslo objednávky, datum objednání zboží a číslo účtu pro vrácení peněz. Peníze je možno vrátit rovněž v hotovosti v Provozovně prodávajícího. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na této adrese BEDA s.r.o., Přibická 844, 691 25 Vranovice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.
 2. Prodávající kupujícímu vrátí zpět všechny peněžní prostředky přijaté od kupujícího, a to buď stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nebo předem dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, nebo ode dne, kdy bylo prodávajícímu vráceno zboží podle toho, která z událostí nastane dříve. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a prodávajícím skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě, že bude zboží vrácené ve lhůtě nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o částku snížení hodnoty zboží dle § 1833 ObčZ. V případě, že je vrácené zboží poškozeno, nebo z jiného důvodu vzniknou prodávajícímu výdaje s uvedením produktu do původního stavu, je kupujícímu vrácená částka snížena o náhradu vzniklé škody a náklady spojené s navracením zboží dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) ObčZ.Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 3. Právo na odstoupení od kupní smlouvy kupující v souladu s § 1837 ObčZ nemá zejména v případě smluv:
  a) O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele,
  b) O opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost. To neplatí v případě provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.
  c) O dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodu jej není možné vrátit.
  d) O dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Formulář - ostoupení od smlouvy

VI. Nepřijetí objednávky, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část v těchto případech:
  a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
  c) vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod)
  d) kupující neuvedl všechny povinné údaje v registraci (zejména jméno, adresu a telefonní číslo), objednávku nebylo možné telefonicky autorizovat (náhodně vybrané objednávky, nebo objednávky na větší částky jsou prověřovány telefonicky).
 2. V těchto případech bude kupující bez zbytečného odkladu kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 3. Doba, po kterou zůstává cena zboží v platnosti, je doba od okamžiku jejího zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího do okamžiku zveřejnění její změny. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen prodávaného zboží. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu výslovným potvrzením objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku výslovného potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající o této skutečnosti informuje bez zbytečného odkladu kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „ZOOÚ“).
 2. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.boty-beda.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Objednávka kupujícího a komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je archivována. Přístup k těmto informacím je možný na vyžádání. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Odesláním objednávky souhlasí kupující se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, zasíláním obchodních sdělení, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, stejně tak na případnou opravu. Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou poskytovány třetím osobám, s výjimkou zvolené přepravní společnosti dodávající zboží kupujícímu v nezbytně nutném rozsahu.
 3. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl informován o rozsahu zpracování a shromažďování osobních údajů kupujícího a že s tímto zpracováním souhlasí. Kupující poskytuje své osobní údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy.
 4. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení. Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

VIII. Zasílání obchodních podmínek a ukládání COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

IX. Doručování

 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.beda-boty.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 2. Kupující má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, přičemž subjektem tohoto řešení je Česká obchodní inspekce (ČOI), http://www.coi.cz/.
 3. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky s vyloučením norem mezinárodního práva soukromého.